Koder Flame 8000 (1174-02)

 

I toalettens display visas olika koder/meddelanden.

Fyll i koden/meddelandet du får upp i displayen i rutan nedan så kommer resultatet filtreras fram direkt.

FLAKT STOPPAD / NO FAN

Felmeddelandet NO FAN eller FLAKT STOPPAD innebär att någonting med fläkten inte fungerar normalt.

Det kan t.ex. bero på att fläkten har stått stilla under en längre tid och att det uppkommit beläggningar på kullagret.

Oftast behöver man bara hjälpa fläkten lite på traven för att den ska komma igång.
- Säkerställ att toaletten är sval och att ett förbränningsprogram inte är aktivt.
- Frigör toaletten från ventilationskanalen.
- Inspektera frånluftsstosen på toalettens baksida. Ungefär 15-20cm in i stosen sitter fläkten.
- Du kan se fläkten genom att dra fram toaletten och titta in genom stosen på toalettens baksida.
- Kontrollera att inget har fastnat i fläkten och hindrar den från att rotera fritt.
- Använd t.ex. en penna/skruvmejsel och putta försiktigt på fläktvingarna för att se om de snurrar fritt.
- Du kan använda rökborsten och rensa mellan bladen och runt om i konan. .

-Passa även på att sota rökröret (det mindre röret i ventilationsstosens mitt). Se beskrivning nedan.
- Rengöring av rökrör Sota/rengör rökröret med den medföljande borsten genom stosen på baksidan av toaletten.
- Dammsug upp det sot och damm som lossnar i rökröret.
- OBS! För säkerställa att man borstar tillräckligt långt in vrider och trycker man in borsten så långt så att handtaget nästan är vid rörets öppning.
- Anslut toaletten till ventilationskanalen och starta fläktprogram eller förbränningsprogram (beroende på toalettmodell).

Om felet kvarstår kan det vara läge för en service. Kontakta oss genom vår servicebokning eller någon av våra auktoriserade servicepartners.

VARMETID UTE / TIME OUT

Av säkerhetsskäl finns det en yttre tidsgräns på hur lång tid en förbränning får pågå efter senaste knapptryckning.

- Troligen har många besök efter varandra genererat en för lång förbränning alt man har tryckt ner knappen flera gånger.
- Låt toaletten svalna och kontrollera sedan om allt i askpottan är förbränt.
- Vid behov starta ett program för att förbränna kvarvarande oförbränt material.
- Använd sedan toaletten som vanligt.

Skulle felet kvarstå gör en felanmälan på www.separett.se

INGEN STROM / NO MAIN

Ingen huvudström.

Tänk på att iaktta försiktighet när du arbetar med toaletten.

- Kontrollera att strömsladden är i vägguttaget och att båda strömbrytarna är påslagna
- Kontrollera att strömbrytaren för huvudström är påslagen.
- Kontrollera att toaletten är kopplad till vägguttaget och att det finns ström i vägguttaget, detta kan du göra genom att exempelvis koppla in en lampa.
- Kontrollera även att antalet anslutna elartiklar på samma fas/säkring/jordfelsbrytare inte överstiger säkringens/jordfelsbrytarens gränsvärde. Vi rekommenderar att förbränningstoaletten är ensam på säkringen/jordfelsbrytaren
- Kontrollera de tre säkringarna på styrkortet.
- Kontrollera även säkringshållarna, kan hjälpa att klämma åt innan du sätter dit ny säkring för att säkerhetsställa kontakt.
- Kontrollera att strömbrytare och sladd är hela och fungerar. Bästa sätt att felsöka är att mäta inkommande ström och se hur långt den går.

Om felet fortgår utan ovan åtgärder hjälper kontakta Service partner.

KYL TOA KONTROLL SPOLMEKANISM / OVERHEAT

 

Meddelandet visas när temperaturen på toalettens utgående luft ligger över det förväntade värdet vid förbränning.

- Låt toaletten kylas innan någon kontroll utförs.
- Kontrollera att asklådan är i rätt läge och att handtaget är vridet åt höger. (Sitter asklådan fel kan värme sprida sig och resultera i en högre temperatur på den utgående luften.)
-Har du rengjort rökröret?
- Kontrollera att installationen är korrekt utförd och att luften kan flöda obehindrat genom rören.
- Kontrollera att locket till brännkammaren öppnar och stänger som det ska när du trycker ner spolhandtaget.

- Har du servat toaletten enligt riktlinjer? Toaletten kan behövas gå igenom och katalysatorn rengöras osv

VARMEFEL OMSTART / HEAT ERROR

 

Meddelandet visas om temperaturen i brännkammaren inte har uppnått en viss temperatur under ett visst tidsintervall.

- Kontrollera att askpottan sitter på plats och att handtaget är vridet åt höger.
- Kontrollera om Överhettningsskyddet har löst ut.(se användarmanual).
- Om det har utlöst så återställ det och starta ett förbränningsprogram.
- Starta om toaletten genom att slå av båda strömbrytarna och sedan slå på dem igen.

Om felet fortgår utan ovan åtgärder hjälper kontakta Service partner.

KONTROLLERA ÖVERHETTSSKYDD ELLER ELEMENT

 

Meddelandet indikerar att toaletten drar mindre ström än förväntat.

- Kontrollera om överhettningsskyddet har löst ut (se användarmanual).
- Om det har utlöst så återställ det och starta ett förbränningsprogram.
- När gjordes senast basservice och byte av element.

Om felet fortgår utan ovan åtgärder hjälper kontakta Service partner.

SERVICE TIME

Toaletten påminner om service.

Det är viktigt att serva toaletten med jämna mellanrum för att säkerställa funktion över tid.

För fritidsboende rekommenderas en service vart annat år och för permanentboende en gång om året.

För att få bort meddelandet om ”Service Time” gör du följande:

- Stäng av toaletten på båda strömbrytarna
- Håll inne fläktknappen samtidigt som du slår på strömbrytarna igen
- När toaletten är på igen släpper du fläktknappen
- Bläddra i menyn genom att trycka på fläktknappen tills ”ELEM.TIM” visas
- Tryck in knappen med symbol för urin tills ett pip hörs.
- Nu ska ”ELEM.TIM” visa siffran 0
- Stäng av och slå på toaletten på båda strömbrytarna igen.
- Nu är meddelandet om service nollställt

UGNSTEM HOG / OVEN TEMP HIGH

Termogivaren som mäter temperaturen i förbränningsugnen fungerar inte normalt.

Kontakta servicepartner för service eller gör en felanmälan online.

 

Not! Om ni på egen hand har bytt termogivare nyligen kan kablarna ha monterats felaktigt – kontrollera detta och byt plats på grön och vit kabel i kontakten.

AR ASKLADA TOMD? / ASH PAN EMPTIED?

När asklådan är full, efter cirka 50 toalettbesök, visas meddelandet AR ASKLADA TOMD JA/NEJ i displayen. Tryck NEJ (höger knapp) för att fortsätta med förbränningsprogrammet.

När förbränningen är klar och toaletten svalnat tömmer du askan. Nästa gång man sätter igång ett förbränningsprogram får du upp samma meddelande igen och trycker då JA (vänster knapp) om du tömt askan.

 För att tömma asklådan gör så här:

1. Öppna och ta bort frontplåten genom att använda skruvmejseln du fick med i leveransen.
2. Vrid handtaget till mitten.
3. Dra ut asklådan.
4. Töm i soporna eller rabatten. Askan är helt ren från bakterier.
5. Skjut in asklådan och vrid handtaget åt höger tills det tar stopp.
6. Sätt tillbaka frontplåten.

INGEN STROM /BATT / NO POWER

Ingen ström till batteriet.

- Kontrollera att båda strömbrytarna är påslagna på toalettens baksida.
- Kontrollera batteriets säkring (2 A), som sitter på bakstycket under strömbrytaren.
- Kontrollera att kablarna sitter fast på batteriet och att batteripolerna inte har oxiderat.
- Kontrollera även kablarna på säkringshållaren på insidan av toalettens bakstycke.

OBS!! Iaktta försiktighet när du öppnar upp toaletten och säkerställ att den inte är ansluten till elnätet.


Om felet fortgår utan ovan åtgärder hjälper kontakta Service partner.

 

 

Hittar du inte det du söker?

Om det skulle vara så att du inte hittar ditt felmeddelande eller någon lösning på ditt problem här, kan du istället göra en felanmälan genom att klicka på knappen nedan, så löser vi problemet tillsammans.

Gör en felanmälan