Koder Flame 8000 (1174-02)

 

I toalettens display visas olika koder/meddelanden.

Fyll i koden/meddelandet du får upp i displayen i rutan nedan så kommer resultatet filtreras fram direkt.

FLAKT STOPPAD / NO FAN

Felmeddelandet NO FAN eller FLAKT STOPPAD innebär att någonting med fläkten inte fungerar normalt.

 • Det kan t.ex. bero på att fläkten har stått stilla under en längre tid och att det uppkommit beläggningar på kullagret.
 • Oftast behöver man bara hjälpa fläkten lite på traven för att den ska komma igång.
  • Säkerställ att toaletten är sval och att ett förbränningsprogram inte är aktivt.
  • Frigör toaletten från ventilationskanalen.
  • Inspektera frånluftsstosen på toalettens baksida. Ungefär 15-20cm in i stosen sitter fläkten.
  • Använd t.ex. en penna och putta försiktigt på fläktvingarna för att se om de snurrar fritt.
 • Passa även på att sota rökröret (det mindre röret i ventilationsstosens mitt). Se beskrivning nedan.
  • Rengöring av rökrör Sota/rengör rökröret med den medföljande borsten genom stosen på baksidan av toaletten.
  • Dammsug upp det sot och damm som lossnar i rökröret.
  • OBS! För säkerställa att man borstar tillräckligt långt in vrider och trycker man in borsten så långt så att handtaget nästan är vid rörets öppning.
 • Anslut toaletten till ventilationskanalen och starta fläktprogram eller förbränningsprogram (beroende på toalettmodell).

 

Om felet kvarstår kan det vara läge för en service. Kontakta oss genom vår servicebokning eller någon av våra auktoriserade servicepartners

VARMETID UTE / TIME OUT

Förbränningen har gått mer än sex timmar från sista programval.

Vid hög användning av toaletten kan denna felkod uppkomma.

 • Starta om toaletten genom att slå av båda strömbrytarna och sedan slå på dem igen.
 • Starta ett förbränningsprogram.
INGEN STROM / NO MAIN

Ingen huvudström.

Tänk på att iaktta försiktighet när du arbetar med toaletten.

 • Kontrollera att strömsladden är i vägguttaget och att båda strömbrytarna är påslagna
 • Kontrollera att strömbrytare och sladd är hela och fungerar
 • Kontrollera att det finns ström i vägguttaget genom att koppla in t.ex. en lampa i samma vägguttag som toaletten är ansluten till
 • Kontrollera säkringar och jordfelsbrytare i husets proppskåp.
 • Om en säkring eller jordfelsbrytaren har utlöst,
  • Byt/nollställ dessa och starta ett förbränningsprogram.
 • Kontrollera även att antalet anslutna elartiklar på samma fas/säkring/jordfelsbrytare inte överstiger säkringens/jordfelsbrytarens gränsvärde.
  • Vi rekommenderar att förbränningstoaletten är ensam på säkringen/jordfelsbrytaren.
 • Kontrollera alla tre säkringarna på styrkortet,
  • I de flesta fall ser man på säkringen om den har gått genom att kontrollera tråden i glassäkringen.
  • Byt säkring som utlöst.

Om felet inte avhjälps kan det vara dags för en service och eller felsökning hos servicepartner. Gör en servicebokning hos oss eller kontakta fristående servicepartner.

KYL TOA KONTROLL SPOLMEKANISM / OVERHEAT

Frånluftstemperaturen är för hög.

 • Stäng av båda strömbrytarna och slå på dem igen (omstart).
 • Låt fläkten kyla ner toaletten.
 • Kontrollera att asklådan är i toaletten och i rätt läge samt att handtaget är vridet åt höger.
 • Kontrollera att installationen är korrekt utförd och att inluftsventilationen är dimensionerad enligt installationsmanualen.
 • Kontrollera att locket till brännkammaren öppnas och stängs som det ska när spol­stången trycks ner.
 • Starta ett litet program

Om felet återkommer gör en felanmälan.

VARMEFEL OMSTART / HEAT ERROR

Förbränningen går inte upp i temperatur.

 • Kontrollera om överhettningsskyddet löst ut och återställ detta i så fall.
 • Kontrollera att ventilationen är i enlighet med installationsanvisningen för din toalettlösning.
 • Kontrollera att asklådan är i rätt läge och handtaget är vridet åt höger.
 • Starta om toaletten genom att slå av båda strömbrytarna och sedan slå på dem igen.
KONTROLLERA ÖVERHETTSSKYDD ELLER ELEMENT

1. Skruva bort det svarta höljet som sitter för överhettningsskyddet som sitter på baksidan av toaletten (se användarmanual)

2. Tryck in den vita knappen.

3. Starta ett förbränningsprogram

SERVICE TIME

Toaletten påminner om service.

Det är viktigt att serva toaletten med jämna mellanrum för att säkerställa funktion över tid.

För fritidsboende rekommenderas en service vart annat år och för permanentboende en gång om året.

För att få bort meddelandet om ”Service Time” gör du följande:

 • Stäng av toaletten på båda strömbrytarna
 • Håll inne fläktknappen samtidigt som du slår på strömbrytarna igen
 • När toaletten är på igen släpper du fläktknappen
 • Bläddra i menyn genom att trycka på fläktknappen tills ”ELEM.TIM” visas
 • Tryck in knappen med symbol för urin tills ett pip hörs.
 • Nu ska ”ELEM.TIM” visa siffran 0
 • Stäng av och slå på toaletten på båda strömbrytarna igen.
 • Nu är meddelandet om service nollställt
UGNSTEM HOG / OVEN TEMP HIGH

Thermogivaren som mäter temperaturen i förbränningsugnen fungerar inte normalt.

Kontakta servicepartner för service eller gör en felanmälan online.

 

Not! Om ni på egen hand har bytt thermogivare nyligen kan kablarna ha monterats felaktigt – kontrollera detta och byt plats på grön och vit kabel i kontakten.

AR ASKLADA TOMD? / ASH PAN EMPTIED?

När asklådan är full, efter cirka 50 toalettbesök, visas meddelandet AR ASKLADA TOMD JA/NEJ i displayen. Tryck NEJ (höger knapp) för att fortsätta med förbränningsprogrammet.

När förbränningen är klar och toaletten svalnat tömmer du askan. Nästa gång man sätter igång ett förbränningsprogram får du upp samma meddelande igen och trycker då JA (vänster knapp) om du tömt askan.

 

För att tömma asklådan gör så här:

1. Öppna och ta bort frontplåten genom att använda skruvmejseln du fick med i leveransen.

2. Vrid handtaget till mitten.

3. Dra ut asklådan.

4. Töm i soporna eller rabatten. Askan är helt ren från bakterier.

5. Skjut in asklådan och vrid handtaget åt höger tills det tar stopp.

6. Sätt tillbaka frontplåten.

INGEN STROM /BATT / NO POWER

Ingen ström till batteriet.

 • Kontrollera att båda strömbrytarna är påslagna på toalettens baksida.
 • Kontrollera batteriets säkring (2 A), som sitter på bakstycket under strömbrytaren.
 • Kontrollera att kablarna sitter fast på batteriet och att batteripolerna inte har oxiderat.
 • Kontrollera även kablarna på säkringshållaren på insidan av toalettens bakstycke.

OBS!! Iaktta försiktighet när du öppnar upp toaletten och säkerställ att den inte är ansluten till elnätet.

Hittar du inte det du söker?

Om det skulle vara så att du inte hittar ditt felmeddelande eller någon lösning på ditt problem här, kan du istället göra en felanmälan genom att klicka på knappen nedan, så löser vi problemet tillsammans.

Gör en felanmälan