Koder Flame 8000 (1174-01)

I toalettens display visas olika koder/meddelanden.

Fyll i koden/meddelandet du får upp i displayen i rutan nedan så kommer resultatet filtreras fram direkt.

OVEN TEMP

Visar ungstemperaturen

NO FAN

Felmeddelandet NO FAN innebär att någonting med fläkten inte fungerar normalt.

Det kan t.ex. bero på att fläkten har stått stilla under en längre tid och att det uppkommit beläggningar på kullagret.

Oftast behöver man bara hjälpa fläkten lite på traven för att den ska komma igång.
- Säkerställ att toaletten är sval och att ett förbränningsprogram inte är aktivt.
- Frigör toaletten från ventilationskanalen.
- Inspektera frånluftsstosen på toalettens baksida. Ungefär 15-20cm in i stosen sitter fläkten.
- Du kan se fläkten genom att dra fram toaletten och titta in genom stosen på toalettens baksida.
- Kontrollera att inget har fastnat i fläkten och hindrar den från att rotera fritt.
- Använd t.ex. en penna/skruvmejsel och putta försiktigt på fläktvingarna för att se om de snurrar fritt.
- Du kan använda rökborsten och rensa mellan bladen och runt om i konan. .

-Passa även på att sota rökröret (det mindre röret i ventilationsstosens mitt). Se beskrivning nedan.
- Rengöring av rökrör Sota/rengör rökröret med den medföljande borsten genom stosen på baksidan av toaletten.
- Dammsug upp det sot och damm som lossnar i rökröret.
- OBS! För säkerställa att man borstar tillräckligt långt in vrider och trycker man in borsten så långt så att handtaget nästan är vid rörets öppning.
- Anslut toaletten till ventilationskanalen och starta fläktprogram eller förbränningsprogram (beroende på toalettmodell).

Om felet kvarstår kan det vara läge för en service. Kontakta oss genom vår servicebokning eller någon av våra auktoriserade servicepartners.

COOLING

Programmet för kylning går

ROOMTEMP

Visar rumstemperaturen på kretskortet

TIMEOUT HEATING

 

Av säkerhetsskäl finns det en yttre tidsgräns på hur lång tid en förbränning får pågå efter senaste knapptryckning.

- Troligen har många besök efter varandra genererat en för lång förbränning alt man har tryckt ner knappen flera gånger.
- Låt toaletten svalna och kontrollera sedan om allt i askpottan är förbränt.
- Vid behov starta ett program för att förbränna kvarvarande oförbränt material.
- Använd sedan toaletten som vanligt.

Skulle felet kvarstå gör en felanmälan på www.separett.se

VENT TEMP

Visar frånluftstemperaturen

NO MAIN

Ingen huvudström.

Tänk på att iaktta försiktighet när du arbetar med toaletten.

- Kontrollera att strömsladden är i vägguttaget och att båda strömbrytarna är påslagna
- Kontrollera att strömbrytaren för huvudström är påslagen.
- Kontrollera att toaletten är kopplad till vägguttaget och att det finns ström i vägguttaget, detta kan du göra genom att exempelvis koppla in en lampa.
- Kontrollera även att antalet anslutna elartiklar på samma fas/säkring/jordfelsbrytare inte överstiger säkringens/jordfelsbrytarens gränsvärde. Vi rekommenderar att förbränningstoaletten är ensam på säkringen/jordfelsbrytaren
- Kontrollera de tre säkringarna på styrkortet.
- Kontrollera även säkringshållarna, kan hjälpa att klämma åt innan du sätter dit ny säkring för att säkerhetsställa kontakt.
- Kontrollera att strömbrytare och sladd är hela och fungerar. Bästa sätt att felsöka är att mäta inkommande ström och se hur långt den går.

Om felet fortgår utan ovan åtgärder hjälper kontakta Service partner.

NO POWER

 

Ingen ström till batteriet.

- Kontrollera att båda strömbrytarna är påslagna på toalettens baksida.
- Kontrollera batteriets säkring (2 A), som sitter på bakstycket under strömbrytaren.
- Kontrollera att kablarna sitter fast på batteriet och att batteripolerna inte har oxiderat.
- Kontrollera även kablarna på säkringshållaren på insidan av toalettens bakstycke.

OBS!! Iaktta försiktighet när du öppnar upp toaletten och säkerställ att den inte är ansluten till elnätet.

Skulle felet kvarstå gör en felanmälan på www.separett.se

FAN RUNNING

Visas när enbart fläkt går

SMALL FLUSHING

Liten spolning

BIG FLUSHING

Stor spolning

HEAT ERROR

 

Meddelandet visas om temperaturen i brännkammaren inte har uppnått en viss temperatur under ett visst tidsintervall.

- Kontrollera att askpottan sitter på plats och att handtaget är vridet åt höger.
- Kontrollera om Överhettningsskyddet har löst ut.(se användarmanual).
- Om det har utlöst så återställ det och starta ett förbränningsprogram.
- Starta om toaletten genom att slå av båda strömbrytarna och sedan slå på dem igen.

Om problemet kvarstår kan det vara dags för basservice och byte av element.

Om felet fortgår utan ovan åtgärder hjälper eller det är dags för en basservice kontakta Service partner.

Hittar du inte det du söker?

Om det skulle vara så att du inte hittar ditt felmeddelande eller någon lösning på ditt problem här, kan du istället göra en felanmälan genom att klicka på knappen nedan, så löser vi problemet tillsammans.

Gör en felanmälan