Koder CINDI® Basic

I toalettens display visas olika koder/meddelanden. Displayen sitter placerad på toalettens baksida. 

Efter utförd åtgärd tas koden/meddelandet bort genom att hålla inne startknappen i ca 15sek tills den tänds alt att på displayen trycka på "pil ner". 

 

Not:

SEr1 = Service meddelandet är en påminnelse/rekommendation. Din Cindi Basic är inställd på inkopplade dagar (310dagar) vilket gör att om du har ett fritidsboende och toaletten inkopplad så följer det inte riktlinjerna gällande vartannat år.

OBS! Toaletten går att använda som vanligt bara att lampan som indikerar att du har ett service meddelande slocknat, detta gör att du inte uppfattar andra ev. meddelanden.

Om du får meddelande om service och det INTE är dags så kan återställa service meddelandet själv genom instruktion och Youtube film.

Tips! Kolla igenom filmen och läs instruktion noga innan du börjar så går det lättare.

 

Följande meddelanden och felmeddelanden kan komma att visas:

hot1

- Temperaturen i brännkammaren har under ett pågående program överstigit det tillåtna gränsvärdet.
- Bekräfta meddelandet, låt toaletten svalna och använd den sedan som vanligt.

Skulle felet kvarstå gör en felanmälan på Separett.se eller kontakta servicepartner.

hot2

Meddelandet visas när temperaturen på toalettens utgående luft ligger över det förväntade värdet vid förbränning. Bekräfta meddelandet och låt toaletten kylas innan någon kontroll utförs.

- Kontrollera att asklådan är i rätt läge och att handtaget är vridet åt höger. (Sitter askpottan fel kan värme sprida sig och resultera i en högre temperatur på den utgående luften.)
- Kontrollera att installationen är korrekt utförd och att luften kan flöda obehindrat genom rören.
- Kontrollera att locket till brännkammaren öppnar och stänger som det ska när du trycker ner spolhandtaget. Om locket inte stänger korrekt kan varmluft sprida sig från brännkammaren. Efter kontroller/justeringar kan du använda toaletten som vanligt.

Skulle felet kvarstå gör en felanmälan på www.separett.se eller kontakta servicepartner.

HEAt

Meddelandet visas om temperaturökningen i brännkammaren går för långsamt.

- Kontrollera om överhettningsskyddet har löst ut.
- Kontrollera att askpottan sitter på plats och att handtaget är vridet åt höger. Sitter pottan fel kan värme spridas i toaletten och uppvärmningen går långsammare.

Skulle felet kvarstå gör en felanmälan på www.separett.se eller kontakta servicepartner.

FAn1

Meddelandet visas om fläkten inte uppnår rätt kapacitet (för sakta)

Det kan t.ex. bero på att fläkten har stått stilla under en längre tid och man behöver hjälpa fläkten lite på traven för att den ska komma igång.
- Säkerställ att toaletten är sval och att ett förbränningsprogram inte är aktivt.
- Frigör toaletten från ventilationskanalen.
- Inspektera frånlufts stosen på toalettens baksida. Ungefär 15-20cm in i stosen sitter fläkten.
- Du kan se fläkten genom att dra fram toaletten och titta in genom stosen på toalettens baksida.
- Kontrollera att inget har fastnat i fläkten och hindrar den från att rotera fritt.
- Använd t.ex. en penna/skruvmejsel och putta försiktigt på fläktvingarna för att se om de snurrar fritt.
- Du kan använda rökborsten och rensa mellan bladen och runt om i konan.

Skulle felet kvarstå gör en felanmälan på www.separett.se eller kontakta servicepartner, fläkten behöver troligtvis bytas

Passa på
- Passa även på att sota rökröret (det mindre röret i ventilationsstosens mitt). 
- Rengöring av rökrör Sota/rengör rökröret med den medföljande borsten genom stosen på baksidan av toaletten.
- Dammsug upp det sot och damm som lossnar i rökröret.
- OBS! För säkerställa att man borstar tillräckligt långt in vrider och trycker man in borsten så långt så att handtaget nästan är vid rörets öppning.
- Anslut toaletten till ventilationskanalen och starta fläktprogram eller förbränningsprogram (beroende på toalettmodell).

FAn2

Meddelandet visas om fläkten inte snurrar alls. 

- Kontrollera att inget har fastnat i fläkten och hindrar den från att rotera fritt.
- Du kan se fläkten genom att dra fram toaletten och titta in genom stosen på toalettens baksida.
- Du kan använda rökborsten och rensa mellan bladen och runt om i konan. 

Skulle felet kvarstå gör en felanmälan på www.separett.se eller kontakta servicepartner.

dur1

Meddelandet visas om brännkammaren inte har nått förbränningsfasen inom ett viss tidsintervall dvs för uppvärmningstid.

- Kontrollera att askpottan sitter på plats och att handtaget är vridet åt höger. Sitter pottan fel kan värme spridas i toaletten och uppvärmningen går långsammare.
- Kontrollera om överhettningsskyddet har löst ut.
- Har man inte använt påse alt sparat urin i skålen utan spolat och kört förbränningsprogram är isoleringen blöt och därför uppkommer felmeddelandet.

Skulle felet kvarstå gör en felanmälan på www.separett.se eller kontakta servicepartner.

dur2

Av säkerhetsskäl finns det en yttre tidsgräns på hur lång tid en förbränning får pågå efter senaste knapptryckning.

- Troligen har många besök efter varandra genererat en för lång förbränning alt man har tryckt ner knappen flera gånger.
- Låt toaletten svalna och kontrollera sedan om allt i askpottan är förbränt.
- Vid behov starta ett program för att förbränna kvarvarande oförbränt material.
- Använd sedan toaletten som vanligt.

Skulle felet kvarstå gör en felanmälan på www.separett.se eller kontakta servicepartner.

rdy

Toaletten befinner sig i standby läge och är redo att användas.

ASH1

Ask-pottan måste tömmas

Efter varje 50 användningar kommer toaletten att visa meddelandet ASH1 för att påminna om att tömma askan i toaletten. OBS!! Om askan inte töms i tid kan toaletten förlora effekt och flera delar av toaletten riskeras att skadas. 

Följ följande instruktion nedan: 

OBS! Kontrollera alltid att toaletten är kall innan du öppnar frontluckan!
1.Ta bort fronplåten genom att använda en skruvmejsel.
2. Vrid handtaget på pottan till mitten.
3. Dra ut askpottan.
4. Töm askan i soporna eller rabatten. Askan är helt fri från bakterier.
5. Skjut in askpottan och vrid handtaget åt höger tills det tar stopp.
6. Sätt tillbaka frontplåten.

Läs mer under kapitel Rengöring och underhåll i Användarmanualen el titta på följande film:

  

 

 

ASH2

Askpottan måste tömmas och rengöras

 Rengöring görs för att få bort de kristaller som bildats när urinen dunstat bort vid förbränning och även för att vattenångan ger toaletten invändig rengöring. 

1. Ta ut asklådan och töm den
2. Häll 1 liter vatten i asklådan
3. Sätt tillbaka asklådan i toaletten
4. Återplacera frontluckan
5. Starta ett förbränningsprogram

Läs mer under kapitel Rengöring och underhåll i Användarmanualen eller titta på följande film: 

 

ASH3

Askpottan ska tömmas och rengöras, samt rengöring av rökröret

Rökröret ska rengöras efter 200 spolningar.

ASH3 meddelandet innebär att: Askan ska tömmas (se ASH1),  Pottan rengöras (se ASH2) och  Rökröret borstas (enligt ovan). 

- Rengör rökröret med den stålborste du fått med när du köpte toaletten.
- Tänk på att borsta tillräckligt långt ner i röret. Handtaget på borsten ska nästan vara vid rörets öppning.
- Använd dammsugare för att suga upp det sot som lossnat.

 Läs mer under kapitel Rengöring och underhåll i Användarmanualen eller titta på film nedan: 

 

 

SEr1

Påminnelse om service

Det här är en påminnelse/rekommendation om att din Separett Basic behöver service. 

Används toaletten i permanentboende rekommenderas service en gång varje år och för fritidsboende en gång vartannat år.

Om det är dags och du behöver utföra service på din toalett har du 2 olika alternativ: 

1. Ta kontakt med din närmaste auktoriserade Separett service partner. Hitta närmaste serviceställe här! och boka tid för en bas-service. 
2. Fyll i en servicebokning och skicka toaletten till vår fabrik i Värnamo Småland (se mer info under servicebokning).

 

Not:

SEr1 = Service meddelandet är en påminnelse/rekommendation. Din Cindi Basic är inställd på inkopplade dagar (310dagar) vilket gör att om du har ett fritidsboende och toaletten inkopplad så följer det inte riktlinjerna gällande vartannat år.

OBS! Toaletten går att använda som vanligt bara att lampan som indikerar att du har ett service meddelande slocknat, detta gör att du inte uppfattar andra ev. meddelanden.

Om du får meddelande om service och det INTE är dags så kan återställa service meddelandet själv genom instruktion och Youtube film.

Tips! Kolla igenom filmen och läs instruktion noga innan du börjar så går det lättare

 

Hittar du inte det du söker?

Om det skulle vara så att du inte hittar ditt felmeddelande eller någon lösning på ditt problem här, kan du istället göra en felanmälan genom att klicka på knappen nedan, så löser vi problemet tillsammans.

Gör en felanmälan