Garanti

Allmänna garantivillkor

 1. Detta garantiavtal gäller endast vid försäljning av toalettlösningar samt andra produkter i nyskick.
  För konsument löper garantiåtagandet 2 till 10 år från ursprunglig leveransdag, vänligen se garantitiden
  för just din produkt. För vissa förslitnings-/förbrukningsdetaljer gäller följande garantiperiod: Element 1 år,
  askpotta 2 år, termogivare 2 år och fläkt 3 år. För reservdelsprodukter gäller en garantiperiod på 3 månader.
  Om produkten används i näringsverksamhet gäller garantiåtagandet
  i 1 år från ursprunglig leveransdag, oavsett produkt.
 2. Under förutsättning att samtliga i felanmälan nämnda uppgifter är korrekt lämnade och att
  leveransdatumet styrkts av ett inköpskvitto och installationen styrkts med bildmaterial åtar Separett AB,
  vidare benämnd tillverkaren, sig – med undantag för fall som specificeras i punkt 5 – vid bristande funktion i
  eller skada på produkten ersätta kostnader för arbete samt material under förutsättning att reparationen utförs
  av en av tillverkaren utsedd servicepartner. Köparen förbinder sig att inom skälig tid från det att funktionsfelet
  eller skadan upptäckts anmäla detta till säljaren eller till tillverkaren. Köparen skall av tillverkaren eller säljaren
  få anvisning om vilken servicepartner som skall utföra reparationen. Köparen skall därefter, efter kontakt med
  servicepartner, själv tillse transport till och från serviceverkstaden alternativt stå för eventuella kostnader samt
  risk i samband med detta.
 3. För avhjälpande av fel skall köparen lämna in produkten till tillverkaren eller till av tillverkaren utsedd servicepartner.
  Produkten kan också av köparen sändas till tillverkaren eller av tillverkaren utsedd servicepartner. Sådan transport skall
  ske på köparens risk och bekostnad.
 4. Avhjälpandet av konstaterat fel sker inom skälig tid från det att köparen anmält felet och transporterat produkten till
  tillverkaren eller av tillverkaren utsedd servicepartner. Vad som anses vara skälig tid beror bland annat på köparens behov
  av produkten, tillgång till reservdelar och verkstadskapacitet hos servicepartnern.
 5. Tillverkarens ansvar omfattar ej vad som kan anses som normal förslitning, normal korrosion eller brister i ytskikt som ej påverkar
  produktens funktion. Ansvaret omfattar ej heller olyckshändelser, t.ex. fel uppkomna på grund av åsknedslag. Köparen äger
  inte heller rätt att åberopa fel om service/reparation utförts av annan än av tillverkaren utsedd servicepartner, att originaldelar
  ej använts, att användning av produkten fortsatt efter det att fel upptäckts, att produkten använts intensivare än vad som är
  förenligt med tillverkarens rekommendationer, att produkten inte använts med normal aktsamhet eller att produkten inte har
  haft service och underhåll enligt tillverkarens anvisning. Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra en fackmannamässig bedömning
  gällande eventuell garantiåtgärd. Tillverkarens ansvar omfattar ej heller transportskador.
 6. Vid konstaterat fel utanför garantivillkoren åtar sig tillverkaren att specificera ett kostnadsförslag för avhjälpning av detta.
 7. Eventuella tvister som rör tolkningen av detta garantiavtal ska parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse.
  Kan överenskommelse ej träffas skall tvist slutgiltigt avgöras genom förenklat skiljeförfarande vid Stockholms Handelskammare.