Dataskyddspolicy

För oss på Separett AB har det alltid varit viktigt att värna om den personliga integriteten och dina personuppgifter. Vi eftersträvar alltid en hög säkerhetsnivå i vårt arbete med data och personuppgifter. Denna policy beskriver vårt arbete och hur vi samlar in och använder personuppgifter samt hur vi arbetar för att skydda de insamlade personuppgifterna. Policyn beskriver även dina rättigheter när det kommer till vår behandling av dina personuppgifter och hur du ska gå tillväga för att utöva dessa rättigheter. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till info@separett.com.

Separett AB och dess dotterbolag behandlar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och -rådets förordning nr 2016/679. I allmänt ordalag GDPR.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all form av information som direkt eller indirekt kan kopplas till en nu levande person.

Personuppgiftsansvarig

Om inget annat specifikt anges är det Separett AB, org. nr: 556193–0305, Bredastensvägen 8, 331 44 Värnamo, som har ansvaret för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar Separett?

Vilka personuppgifter vi behandlar styrs av vilken relation du har med oss. Vi samlar t.ex. in personuppgifter du själv lämnar till oss i t.ex. samband med att du aktivt kontaktar oss via vår webbplats, köper en produkt i vår webbshop, skickar in en felanmälan, kontaktar oss eller använder våra digitala tjänster och/eller är aktiv på våra digitala kanaler.

När du använder våra tjänster använder vi oss av verktyg som registrerar information, exempelvis Google Analytics. Denna information kan omfatta vilket operativsystem, webbläsare, IP-adresser, cookies och unika identifieringsfiler.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att vi ska kunna tillhandahålla tjänster och varor till dig måste vi behandla dina personuppgifter. Vi behandlar dina uppgifter i huvudsak för att

  • Administrera och tillhandahålla våra tjänster och varor
  • Hantera kundserviceärenden och övriga förfrågningar
  • Förbättra våra tjänster och varor, t.ex. genom att undersöka och utvärdera kundnöjdheten eller marknaden.

Vad har vi för laglig grund att behandla dina personuppgifter?

Det krävs laglig grund för att behandla personuppgifter. Separett AB behandlar personuppgifter på dessa grunder:

  • Då personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal som vi har med dig – t.ex. för att tillhandahålla eller administrera en vara eller tjänst som du köpt
  • Då personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse t.ex. bokföringsskyldighet
  • Då vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter t.ex. för att kunna besvara förfrågningar om varor.
  • Då personuppgiftsbehandlingen är tillåten på grund av att du har lämnat ditt samtycke till den.

Varje behandling som Separett AB gör av dina personuppgifter kan motiveras utifrån en eller flera av följande rättsliga grunder: Fullgörande av rättslig förpliktelse, fullgörande av avtal, berättigat intresse eller samtycke.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Vilken laglig grund har vi för behandlingen?

Vilka kategorier av personuppgifter behandlas?

Hur länge sparas dina uppgifter?

Hantera förfrågningar, t.ex. frågor om våra tjänster/produkter.

Berättigat intresse.

Identitetsuppgifter t.ex. namn Kontaktuppgifter, såsom adress, telefonnummer samt e-post Kundinteraktioner t.ex. samtalsinspelningar

Så länge det är nödvändigt för att hantera din förfrågan.

Hantera kundförhållandet, t.ex. registrera dina uppgifter i vårt kundregister, skicka aviseringar, kommunicera med dig om kundförhållandet etc

Fullföljande av avtal samt i vissa fall en intresseavvägning om avtalet om att tillhandahålla dig en tjänst ingåtts med en juridisk person.

Identitetsuppgifter t.ex. namn Titel och attesträttighet Kontaktuppgifter, såsom adress, telefonnummer samt e-post Uppgifter om dina inköp

Så länge du har en kundrelation med oss och två år därefter.

För att administrera och leverera våra varor och tjänster.

Fullföljande av avtal. I de fall då känsliga personuppgifter behandlas görs detta med stöd av ditt uttryckliga samtycke och endast då det är nödvändigt för att tillhandahålla tjänster som du efterfrågat.

Identitetsuppgifter t.ex. namn Titel och attesträttighet Kontaktuppgifter, såsom adress, telefonnummer samt e-post

Så länge du har en kundrelation med oss och två år därefter.

Hantera betalningar för tjänster och varor som du köpt.

Fullföljande av avtal och i den mån det följer av en rättslig förpliktelse, exempelvis bokföringslagen

Identitetsuppgifter t.ex. namn Titel och attesträttighet Kontaktuppgifter, såsom adress, telefonnummer samt e-post Fakturauppgifter Betalningsinformation Kundengagemang

Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag och så länge det är nödvändigt för avtalet.

För att marknadsföra våra och våra samarbetspartners eller koncernbolags varor och tjänster i syfte att tillhandahålla relevant information och erbjudanden.

Berättigat intresse.

Identitetsuppgifter, kontaktuppgifter, geografisk information, IP-adress, enhetsinformation, loggininformation

Två år efter att du senast varit aktiv hos oss, till exempel genom att köpa en vara eller kontakta vår kundtjänst.

Genomföra marknads-/kundundersökningar i syfte att utvärdera av våra varor & tjänster. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att för att få information om din och andra kunders uppfattning om t.ex. våra tjänster och produkter.

Berättigat intresse.

Identitetsuppgifter, kontaktuppgifter, geografisk information, IP-adress, enhetsinformation, loggininformation, svarsresultat

Sparad endast så länge det är nödvändigt för ändamålet.

Mingelbilder från events i syfte att dokumentera företagshistoria samt för att användas i redaktionella syften samt för marknadsföring av liknande events.

Berättigat intresse

I förekommande fall namn, titel, företag, bild

Så länge det är motiverat utifrån ett företagshistoriskt perspektiv samt så länge som bilderna är aktuella för att använda i syfte att marknadsföra liknande events

Genomföra och hantera rekryteringsprocesser och inkommande jobbansökningar.

Berättigat intresse av att hantera rekryteringsprocessen.

Namn, adress, telefonnummer och e-post samt övriga av dig lämnade uppgifter i ansökan

Så länge rekryteringsprocessen för den tjänst du sökt pågår och så länge som krävs enligt gällande preskriptionskrav i diskrimineringslagen. För det fallet att vi vill spara dina uppgifter för framtida rekryteringar kommer vi att begära ditt samtycke.

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Dina personuppgifter raderas eller avidentifieras när de inte längre är relevanta för de ursprungliga ändamål de samlats in för. Om inget annat har avtalats, och om lagen inte kräver av oss att behålla uppgifterna längre gäller lagringstiden i tabellen ovan.

Överföring av personuppgifter

Separett AB säljer ALDRIG dina personuppgifter till tredje part. OM vi inte har ditt samtycke till detta. Vi kommer dock i vissa fall lämna ut dina personuppgifter till följande, i syfte att t.ex. hantera kundserviceärenden och övriga förfrågningar.

Annan personuppgiftsansvarig – som har Separett som samarbetspartner. Vid exempelvis service, garantireparation eller reparation av vara genom extern servicepartner kommer båda personuppgiftsansvariga har tillgång till dina personuppgifter. Båda verksamheterna är då personuppgiftsansvariga för sina respektive personuppgiftsbehandlingar.

Personuppgiftsbiträde – som har Separett som personuppgiftsansvarig

Exempelvis de fall där vi anlitar annan verksamhet för att utföra vissa tjänster åt oss. Vi ingår då ett personbiträdesavtal för att säkerställa att personuppgifterna behandlas korrekt.

Annan personuppgiftsansvarig – som har Separett som personuppgiftsbiträde

I de fall där Separett AB i uppdrag på annan verksamhet genomför en åtgärd (t.ex. Service) så kommer Separett AB i egenskap av personuppgiftsbiträde att behandla personuppgifter i enlighet med personuppgiftsbiträdesavtal är det tydligt framgång vilken typ av personuppgiftsbehandling Separett AB får utföra och under vilken tid.

Annat bolag i koncernen

Separetts dotterbolag kan i de fall det är tillämpligt och i enlighet med gällande lag komma att behandla personuppgifter i enlighet med

Var behandlas dina personuppgifter?

Som utgångspunkt behandlas dina personuppgifter inom EU. I fall där vi använder oss av tjänsteleverantörer som överför dina personuppgifter till länder utanför EU/ESS ansvarar vi för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Genom att bland annat kräva garantier om att personuppgifterna behandlas enligt gällande integritets- och dataskyddsregler.

Dina rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har du ett antal rättigheter gentemot Separett AB. Önskar du utöva dessa rättigheter kontaktar du oss per e-post (info@separett.com) eller skickar ett brev till: Separett AB ATT: Dataskydd Bredastensvägen 8 331 44 Värnamo

Oavsett om din begäran kommer in via webben eller via brev så kommer vi i regel att besvara den inom 30 dagar.

För att skydda dig och dina personuppgifter kommer Separett AB inte lämna ut uppgifterna till någon där identiteten inte har kunnat verifieras!

Tillgång till personuppgifter och rättelse av personuppgift

Du har rätt att när som helst ta del av vilka personuppgifter i har registrerade om dig. Genom att begära ett registerutdrag.

Du har även rät att när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra de personuppgifter som du har lämnat.

Återkalla samtycke

Om vår rättsliga grund till behandling av dina personuppgifter är samtycke, har du rätt att återkalla ditt samtycke gällande framtida behandling

Radering (bli bortglömd)

Du kan i vissa fall begära att bli raderad (bortglömd), så länge Separet AB inte är skyldiga att enligt lag att bevara uppgifterna.

Begränsning av behandling

Du kan även ha rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Att begära begränsning av behandling kan i vissa fall medföra att Separett AB inte kan uppfylla eventuella skyldigheter mot dig under den tid behandlingen har begränsats.

Dataportabilitet

Om du vill få ut dina personuppgifter från oss för att kunna använda dem på annat håll så har du i vissa fall rätt att få ut dem i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig. Detta förutsätter dock att överföringen är tekniskt möjlig, att den andra parten accepterar de format vi tillhandahåller och att det kan ske med rimlig ansträngning för oss.

Då Separett AB enbart hanterar en begränsad mängd data knuten till din person är dock alternativet att själv förse den andra parten med dina personuppgifter enklare och snabbare.

Motsätta dig behandling

Du har rätt att motsätta dig behandlingar som vi utför med stöd av en intresseavvägning.

Du kan när som helst avsäga dig reklam- och kommunikationsutskick. Du kan avregistrera dig genom att klicka på en länk i det aktuella utskicket eller kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan).

Klagomål

Har du klagomål på vårt sätt att behandla dina personuppgifter är vi tacksamma om du i första hand vill kontakta oss på info@separett.com.

I de fall där du efter kontakt med oss inte är nöjd med vårt sätt att hantera ditt klagomål har du rätt att framföra ditt klagomål till behörig tillsynsmyndighet, f.n. Datainspektionen.

Ändringar i vår data- & integritetsskyddspolicy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig online. I de fall vi gör väsentliga förändringar i hur behandlingen av dina personuppgifter går till kommer detta att kommuniceras till dig.

 

Senast uppdaterad: 2018-05-30