Vilken toalettlösning passar dig?

13 februari, 2017

Vilken typ som passar just dig kan påverkas av kommunala bestämmelser, hur toalettutrymmet är utformat, tomtens lämplighet vid infiltration, tillgängligt utrymme under golvet, vilken komfort du vill ha och hur mycket du vill satsa i skötsel och kostnad.

Kommunens bestämmelser
Kommunen har bestämmelser som gäller hanteringen av latrin, urin, och urinblandat spolvatten från toaletter. Bestämmelserna kan variera något från kommun till kommun, vilket beror på att de utgår från lokala miljöförhållanden. Bestämmelserna om latriner tar sikte på att eventuella sjukdomsalstrande bakterier inte sprids utanför toaletten eller latrinkomposten. Bestämmelserna innehåller därför krav på att botten ska vara tät och att materialet inte får spridas ut förrän efter tolv månader till ett år efter det att den sista påfyllningen skedde.

Urin får i regel spridas på växande gröda på den egna tomten, men det finns kommuner som inte tillåter att urin sprids. Vissa kommuner har krav på att tomten ska ha tillräcklig storlek för att urin ska få spridas. Kontakta miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, eller motsvarande, i den kommun där toalettlösningen ska användas, så att du väljer ett alternativ som är accepterat av kommunen. Många kommuner har lagt ut sina bestämmelser på sin hemsida. Det är kommunens miljönämnd som bestämmer vad du får och inte får göra. När kommunen tar ställning till din
ansökan, om att få installera en ny toalettlösning, är deras utgångspunkter att lösningen:

  • Ska klara av att leva upp till den skyddsnivå som gäller för platsen.
  • Ska dimensioneras för fem helårsboende personer, även om det handlar om ett fritidshus.
  • Ska kompletteras av någon form av behandling av ditt bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten).

Tänk på att många kommuner redan har dragit in latrintömningen och att flera kommuner snart kommer att göra detsamma. Kontrollera hur det ser ut i den kommun du ska installera toalettlösningen.

1191-01VILLA9020LEFT

Tillgängligt utrymme/ tomtens lämplighet för infiltration
Finns det ett utrymme under eller några meter bort från toalettrummet ökar antalet möjliga lösningar. När en fastighet ska byggas eller byggas om är det därför viktigt att i ett så tidigt stadium som möjligt ta ställning till vilken lösning som ska användas.
Utrymmet under golvet kan användas som ett förmultningsrum eller för att samla avfallet i en latrintunna för latrinkompostering utomhus. Kontrollera att utrymmet räcker för den lösning du väljer. Där urininfiltration är tillåten är faktorer så som markens lämplighet för infiltration, avstånd till ytvatten, dricksvattentäkter och tomtgräns avgörande. För att kunna fastställa markens lämplighet och avstånd till grundvatten krävs ofta att provgropar grävs.

1228-01_CINDIFAMILYFRONTLEFT

Komfort, skötsel och kostnad
Fundera över vilken komfort du vill ha. Kanske vill du ha det precis som hemma eller nöjer du dig med ett enklare alternativ? Och hur mycket jobb vill du lägga ner på skötsel? Kan du tänka dig att själv ta hand om och kompostera latrin och sprida urin från en torr toalettlösning eller tömma asklådan från en förbränningstoalett? Sist, men inte minst: Hur mycket får toalettlösningen kosta?
Det finns allt från lösningar som bara kostar lite mer än en någon tusenlapp till mycket dyrare varianter. Ju högre krav du ställer på komfort och liten insats i skötsel, desto mer kostar det, både i investerings- och driftskostnad.